Czy ukończyłeś 18 lat?

Regulamin Platformy Internetowej Monte di Vino

 

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i ewidencjonowania Zamówień z wykorzystaniem Platformy Internetowej Monte di Vino prowadzonej przez Sprzedawcę pod adresem www.katalog.montedivino.pl.

 

Platforma Internetowa Monte di Vino służy wyłącznie prezentacji Towarów Sprzedawcy  w celu składania Zamówień na Towary przez Klientów. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie w punkcie sprzedaży położonym przy al. Warszawskiej 54 w Lublinie, w którym następuje zawarcie Umowy Sprzedaży oraz wydanie Towaru.

 

Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu.

 

Sprzedawcą jest Pojedli Popili Sp. z o.o. z siedzibą w Pryszczowej Górze 9A, 21-025 Niemce, wpisaną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000426895. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 5000 PLN w całości opłacony.  Zarejestrowani pod numerem NIP: 713 308 38 85, Regon: 061438619.

 

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: winosklad@montedivino.pl

- pod numerem telefonu: 503 182 407.

 

I Definicje

1.     Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia Towaru z wykorzystaniem Platformy Internetowej www.katalog.montedivino.pl.

2.     Sprzedawca -  Pojedli Popili Sp. z o.o. z siedzibą w Pryszczowej Górze prowadząca sprzedaż w punkcie sprzedaży położonym przy al. Warszawskiej 54 w Lublinie i przyjmująca Zamówienia za pośrednictwem Platformy Internetowej www.katalog.montedivino.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.     Platforma Internetowa - Platforma Internetowa Monte di Vino prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.katalog.montedivino.pl.

4.     Użytkownik - każda osoba, która odwiedza stronę internetową
www.katalog.montedivino.pl.

5.      Towar - rzecz ruchoma prezentowana w Platformie Internetowej w celu składania Zamówień przez Klientów, dostępna wyłącznie w punkcie sprzedaży położonym przy al. Warszawskiej 54 w Lublinie.

6.      Rejestracja - proces zakładania konta przez Klienta oraz podania danych niezbędnych w celu złożenia i realizacji Zamówienia.

7.      Regulamin - niniejszy Regulamin, który określa zasady korzystania z Platformy Internetowej. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8.      Zamówienie - określenie przez Klienta ilości i rodzaju zamawianego Towaru oraz złożenie oświadczenia woli zmierzającego bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

9.      Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na warunkach określonych w Regulaminie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w punkcie sprzedaży położonym przy al. Warszawskiej 54 w Lublinie w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Platformy Internetowej.

 

II Postanowienia ogólne

1.      Pojedli Popili Sp. z o.o. z siedzibą w Pryszczowej Górze posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, nr H/2828/B/4866/2012 z dnia 13.09.2012r. wydane przez Prezydenta Miasta Lublin.

2.      Wszystkie Towary oferowane w Platformie Internetowej są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.      Informacje dotyczące Towarów zamieszczane przez Sprzedawcę na Platformie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani reklamy, a stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert.

4.      Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu.

5.      Sprzedawca oraz Klient (akceptując Regulamin) zgodnie postanawiają, że Umowy Sprzedaży zawierane są mocą zgodnych oświadczeń Stron w wyodrębnionym punkcie sprzedaży: sklep firmowy - Monte di Vino przy al. Warszawskiej 54, 20-803 Lublin, który jest zarówno miejscem zawierania Umów Sprzedaży oraz miejscem wydawania Towarów.

6.      Z Platformy Internetowej mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie  z Platformy Internetowej osób, które nie ukończyły 18. roku życia.

7.     Do korzystania z Platformy Internetowej konieczny jest dostęp do urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz dostęp do sieci Internet. Przeglądarki internetowe rekomendowane do korzystania z Platformy Internetowejwww.katalog.montedivino.pl to Mozilla Firefox oraz Chrome.

 

III Warunki korzystania z Platformy Internetowej

1.     Warunkiem korzystania z Platformy Internetowej www.katalog.montedivino.pl jest zapoznanie się Klienta z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Regulamin dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów na stronie internetowejwww.katalog.montedivino.pl w wersji umożliwiającej jego pobranie oraz w punkcie sprzedaży Monte di Vino w Lublinie przy al. Warszawskiej 54.

2.     Niezbędnym elementem do złożenia Zamówienia jest Rejestracja Klienta na stronie internetowejwww.katalog.montedivino.pl oraz podanie wszystkich danych osobowych i kontaktowych, które są konieczne do realizacji Zamówienia i weryfikacji przez Sprzedawcę wieku Klienta.

3.     Klient może złożyć Zamówienie wypełniając odpowiedni formularz, który dostępny jest po Rejestracji na stronie:www.katalog.montedivino.pl. Złożenie przez Klienta formularza Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.      Zamówienia w Platformie Internetowej można składać przez cały rok, siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

5.      W Zamówieniu Klient określa:

a.      ilość i rodzaj zamawianego Towaru;

b.      dokładny adres, pod który ma być dostarczony Towar oraz telefon kontaktowy;

c.      sposób dokonania płatności za Zamówienie;

d.      termin dostawy.

 

5.      Po wypełnieniu formularza Zamówienia przez Klienta, przed jego akceptacją Sprzedawca poinformuje Klienta o:

 

a.      ilości i rodzaju zamawianego Towaru;

b.      łącznej cenie wraz z podatkami i kosztami dostawy;

c.      sposób dokonania i terminie płatności za Zamówienie;

d.      sposobie i terminie dostawy;

 

6.      Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient: w chwili składania Zamówienia ukończył 18 lat i jest osobą trzeźwą, dokonuje zakupu w swoim imieniu i na swoją rzecz, nie dokonuje zakupu w celu dalszej odsprzedaży, będzie trzeźwy w chwili odbioru Towaru, jest zobowiązany wyłącznie do osobistego odbioru Towaru po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek. Klient bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z niespełnienia powyższych warunków, co będzie poczytane jako niewykonanie umownego obowiązku odbioru towaru.

7.      W przypadku Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, postanowienia odnoszące się w niniejszym Regulaminie do Klientów stosuje się odpowiednio do osób fizycznych działających w ich imieniu.

8.      Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, która ostatecznie potwierdza wszystkie istotne elementy Zamówienia. Od tego momentu Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą.

9.      W momencie, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

 

IV Ceny

1.     Wszystkie ceny na stronie internetowejwww.katalog.montedivino podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

2.      Ceny podane przy konkretnych Towarach nie zawierają kosztów przesyłki. Całkowity koszt podawany jest przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

3.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów na stronie internetowej Monte di Vino, jednak wiążącą dla Klienta jest cena, która była aktualna w chwili składania Zamówienia.

4.      Klient zaznaczając odpowiednie opcje w formularzu Zamówienia może oświadczyć, że chce otrzymać fakturę VAT oraz wybrać elektroniczną formę wystawienia faktury z podaniem adresu e-mail na który faktura ma zostać wysłana.

 

V Formy płatności

1.      Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Zamówienie w następujący sposób:

a.      przelew na numer konta bankowego Bank BPS S.A. O. Regionalny w Lublinie: 

PL40 1930 1695 2500 0572 5692 0001

Dane do przelewu:  Pojedli Popili Sp z o.o., Pryszczowa Góra 9A, 21-025 Niemce,

b.      płatność elektroniczną za pomocą systemu Dotpay. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie Pojedli Popili Sp. z o.o. całkowitej kwoty należnej za złożone przez Klienta Zamówienie,

c.      płatność osobistą w biurze Monte di Vino, Al. Warszawska 54, 20-803 Lublin ( wtorki i piątki w godz. 9.00-15.00, tel. 503 182 407)

VI Dostawa

1.      Towar dostarczany jest przez firmę kurierską lub w inny sposób uzgodniony z Klientem. Koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

2.      Klient akceptując Regulamin oświadcza, że upoważnia kuriera do odebrania Towaru w jego imieniu w miejscu jego wydania, tj. w punkcie sprzedaży Monte di Vino w Lublinie przy al. Warszawskiej 54.

3.      Planowany termin realizacji wynosi: 1 dzień roboczy. Gwarantowany termin realizacji dostawy wynosi do 3 dni roboczych, licząc od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy i potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia (przy założeniu, że zamówienie zostało złożone przed godz. 11.00).

4.      Zamówienia realizowane są w dni robocze, tylko na terenie Polski pod adres dostawy wskazany przez Klienta na formularzu Zamówienia.

5.      Kurier dostarczający Towar upoważniony jest do sprawdzenia w imieniu Sprzedawcy tożsamości i pełnoletności Klienta odbierającego Towar.

6.      Kurier nie wyda Towaru osobie, która nie ukończyła 18 lat lub której zachowanie wskazuje, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Kurier ma prawo zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek osoby odbierającej Towar, jeśli ma wątpliwości co do jej pełnoletności. Okazanie dokumentu jest dobrowolne, jednak odmowa może spowodować trudności w procesie realizacji Zamówienia, a nawet odstąpienie od umowy.

7.      Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności Kuriera czy dostarczony Towar nie jest uszkodzony. Jeżeli dostarczony Towar jest uszkodzony Klient zobowiązany jest wypełnić i podpisać wraz z kurierem protokół szkody. Dodatkowo Klient, jeżeli ma taką możliwość, powinien sporządzić fotografie paczki. Skan protokołu szkody oraz fotografie paczki należy przesłać na adres: winosklad@montedivino.pl.

 

 

 

VII Odstąpienie od umowy

1.      Klientowi, który zawiera Umowę Sprzedaży jako konsument przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2.      Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru.

3.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Sprzedawcy - Pojedli Popili Sp. z o.o., Pryszczowa Góra 9A, 21-025 Niemce.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Adresat: Pojedli Popili Sp. z o.o., Pryszczowa Góra 9A, 21-025 Niemce

–          Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–          Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–          Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–          Adres konsumenta(-ów)

–          Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–          Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

4.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5.      Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi  żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.      Klient jest zobowiązany odesłać lub przekazać Sprzedawcy Towar (na adres Monte di Vino, Al. Warszawska 54, 20-803 Lublin) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

8.      Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

9.      Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)     zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

10.   Klient jest odpowiedzialny tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11.   W celu usprawnienia procesu zwrotu Towaru, Sprzedawca zaleca, by wino, które ma być przedmiotem zwrotu, nie było otwierane przez Klienta lub pozbawiane oryginalnej banderoli.

 

VIII Reklamacja

1.      Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz bez wad.

2.      Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli otrzymał Towar niezgodny ze złożonym Zamówieniem lub gdy Towar został uszkodzony w wyniku transportu.

3.      Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu jej otrzymania w formie pisemnej. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

4.     W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości Zamówienia oraz przesłać ją drogą mailową: winosklad@montedivino.pl lub pocztą tradycyjną do sklepu firmowego Monte di Vino: al. Warszawska 54, 20-803 Lublin.

5.      Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu w sposób indywidualnie ustalony ze Sprzedawcą.

 

 

IX Ochrona danych osobowych

1.     Dane podawane przez Klienta będą wykorzystywane i przetwarzane  tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy lub ewentualnej reklamacji. Administrator danych osobowych - Pojedli Popili Sp. z o.o. gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych i sprawdzonych metod elektronicznych.

2.     Dane osobowe umieszczone w bazie danych Pojedli Popili Sp. z o.o. są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.     Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawienia za pośrednictwem indywidualnego konta na stroniewww.katalogmontedivino.pl, może również żądać zaprzestania ich wykorzystywania.

4.     Niektóre obszary witryny www.katalog.montedivino.pl mogą wykorzystywać pliki Cookies.

X Postanowienia końcowe

1.      Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Pojedli Popili Sp. z o.o. w momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, o czym Klient będzie poinformowany drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail zawierającej wszelkie istotne warunki umowy oraz postanowienia niniejszego Regulaminu w formie umożliwiającej jego utrwalenie, zabezpieczanie i drukowanie.

2.      W ramach Platformy Internetowej zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

3.      Wszystkie treści, zdjęcia i wideo, które zamieszczane są na stronie internetowej www.katalog.montedivino.pl są chronione prawem autorskim. Nie można ich w żaden sposób wykorzystywać bez zgody właściciela, jakim jest Pojedli Popili Sp. z o.o.

4.      Regulamin dotyczy wszystkich umów zawieranych od dnia 4 maja 2015 r.

5.      Klienci posiadający konto w Platformie Internetowej zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

6.      Wszelkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym Regulaminem można kierować drogą mailową: winosklad@montedivino.pl